BROS- spray na odevy 90ml

04667P

Nový produkt

Inovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú. Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

3,30 €s DPH

3,67 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS spray na odevy

Sprej s dvojitým účinkom, ktorý kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Nanáša sa na oblečenie a obuv a účinkuje okamžite. Má dlhodobý účinok a pri použití na oblečenie chráni až 20 dní.

Návod na použitie:

Pred použitím pretrepte. Rovnomerne naneste na oblečenie a obuv zo vzdialenosti 15 cm.

Nepoškodzuje vlnu, bavlnu ani nylon. Vyberte si málo viditeľné miesto a overte či sprej poškodzuje ostatné syntetické tkaniny alebo plasty.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  

                            Nebezpečenstvo

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodo­ bými účinkami. 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. 
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50oC
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispo­zícii obal alebo etiketu výrobku. 
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Nenanášajte na kožu. Neinhalujte výpary. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiaducich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiaduce účinky.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametrín 0,025% (0,025 g/100 g), Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (EC Oil (H/C)) (Redefined from Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol (Citriodiol)) 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g).

Reg.číslo: bio/1510/D/13/CCHLP.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Výrobca:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Napíšte Váš názor

BROS- spray na odevy 90ml

Inovatívny výrobok, ktorý chráni pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú. Po aplikácii na odev a obuv kliešte nielen odpudzuje, ale aj zabíja. Účinkuje ihneď po aplikácii a účinnosť si zachováva po dobu 20 dní.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop