Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu tatrachema.com medzi spoločnosťou:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Ul. Bulharská 40
917 02 Trnava

IČO: 31434193
DIČ 2020392957,
IČ DPH: SK2020392957

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Vložka číslo: 139/T, oddiel Dr.

VÚB,a.s. pobočka Trnava
Č.účtu: 215212/0200
IBAN: SK85 0200 0000 0000 0021 5212
BIC: SUBASKBX
(ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

Orgán dozoru: 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23
91701 TRNAVA
033/3212521
e-mail: tt@soi.sk

1. Základné ustanovenia

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu eshop.tatrachema.com
Kupujúci - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu
Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Z dôvodu limitovanej hmotnosti pri zasielaní balíka Slovenskou Poštou je možné zadať objednávku len do celkovej hmotnosti tovaru do 12 kg.

3. Cena

Všetky ceny na stránke sú uvedené vrátane DPH 20% ( predávajúci je platcom DPH ).
 

4. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho predajná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

5. Dodacie podmienky

Pre zakúpený tovar zabezpečujeme dodanie iba na území Slovenskej republiky. Dodanie objednaného tovaru po jeho vyexpedovaní je obvykle:

  1. Pri spôsobe dopravy Slovenskou poštou ( balík na poštu alebo balík na adresu ) do troch pracovných dní od expedície.
  2. Tovar expedujeme najneskôr do dvoch pracovných dní od jeho objednania a bude Vám odoslaný informačný e-mail na adresu, ktorú ste uviedli pri objednávke.
  3. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
  4. Zásielky sú odosielané formou "dobierky", kedy kupujúci platí za tovar pri jeho preberaní (na pošte alebo dodacej adrese) alebo formou okamžitých platieb cez internet prostredníctvom služby eCard VÚB, kedy kupujúci zaplatí za tovar vopred.
  5. Miesto zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru ( Dodacia adresa ). Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim na pošte (balík na poštu) alebo na dodacej adrese (balík na adresu). Dopravu na adresu doručenia, resp. na poštu zabezpečuje predávajúci v spolupráci so Slovenskou poštou. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru bude vložený do zásielky).

6. Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby:

  • platba na dobierku
  • platba prostredníctvom služby eCard VÚB

7. Poplatky za prepravu v SR

K poplatku za doručenie balíka podľa platného cenníka Slovenskej pošty, účtujeme príplatok vo výške 0,30 € za balenie a manipuláciu.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, osobne doručené najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu  predávajúceho.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ustanovenia §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 

Kupujúci potvrdením objednávky dáva výslovný súhlas s plnením objednávky. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, má kupujúci povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Záruka, reklamácie a servis

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí reklamačný poriadok.

Záručná doba na tovar je ohraničená dátumom spotreby. 

Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • nesprávne použitie výrobku
  • nesprávne skladovanie

10. Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky alebo nás kontaktujte pomocou formuláru v sekcii kontakt.
  

V Trnave, dňa 03.decembra 2020


Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop