Reklamačné podmienky

Úvodné ustanovenia

1. TATRACHEMA, v. d., týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady vrátene údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v podnikovej predajni TATRACHEMA v. d. a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.tatrachema.sk

Vymedzenie pojmov: 

A. Predávajúci – TATRACHEMA, v. d., Bulharská 40, 917 02  Trnava, IČO: 314 34 193, Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, Vložka č. 139/T, oddiel Dr.

B. Kupujúci – obchodný partner predávajúceho, ktorého obchodné vzťahy sa riadia uzavretou kúpnou zmluvou, dohodou o obchodných podmienkach alebo konečný spotrebiteľ.

C. Vada: nedodanie tovaru v množstve, kvalite a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, ďalej nezabalenie alebo nevybavenie tovaru na prepravu spôsobom určeným v zmluve, ako aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Vadou sa rozumie aj právna vada, to znamená, že predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

D. Záručná doba – doba od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare až po dobu, ktorá vyplýva z informácií uvedených na obale výrobku. Pokiaľ nie je stanovené inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho. Ak má kupujúci prevziať tovar od prepravcu, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase dodania tovaru prepravcom. Počas tejto doby predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti.

Čl. 1 Právo na uplatnenie reklamácie 

1. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prechode /viď bod D/ nebezpečenstva škody na tovare /zjavné vady/ alebo v záručnej lehote tovaru /skryté vady/.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar neodkladne pri osobnom prevzatí od predávajúceho príp. prepravcu, v prípade posielania tovaru prepravnou spoločnosťou tak, aby zistil všetky zjavné vady /napr. mechanické poškodenie obalu/ na dodanom tovare a najmä množstevné rozdiely, alebo vady v dokladoch potrebných na používanie tovaru. Svojim podpisom na dodacom liste potvrdzuje, že tovar prijal bez výhrad a zjavných vad, príp. ak vadu zistí, uvedie túto skutočnosť do dodacieho listu a potvrdí svojim podpisom a podpisom prepravcu.

3. Ak kupujúci tovar neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

4. Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom, čo:

a./ vady zistil, alebo mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť, s tým, že u zjavných vad sa rozumie bez zbytočného odkladu do druhého pracovného dňa od dodania tovaru, alebo

b./ sa ostatné /skryté/ vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do konca záručnej doby. 

5. Predávajúci však nezodpovedá za vady:

a./ ktoré si kupujúci spôsobil sám /napr. nedodržanie pracovného potupu podľa návodu na použitie, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca/,

b./ o ktorých kupujúci v čase pred a pri prevzatí tovaru vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť,

c./ spôsobené vyššou mocou /živelné pohromy a pod./,

d./ po uplynutí záručnej doby, ktorá je uvedená na obale jednotlivých výrobkov.

Čl. 2. Náležitosti reklamácie

1. Pre správne posúdenie reklamácie je  kupujúci povinný predložil reklamovaný tovar čistý v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami, v pôvodnom obale a s dostatočným množstvom obsahu minimálne 20% hmotnosti v pôvodnom, nezmenenom stave, aby bolo možné vykonať analýzu. V opačnom prípade nebude reklamácia predávajúcim prevzatá.
2. Predávajúci odporúča kupujúcemu v záujme rýchleho a pre kupujúceho úspešného  vyriešenia  reklamácie, aby uvedenú vadu /uvedené vady/ hodnoverným spôsobom  zdokumentoval a to najmä fotodokumentáciou, prípadne iným hodnoverným  spôsobom – napr. obrazovým záznamom, riadne a úplne vyplnil reklamačný formulár, poskytol adekvátnu vzorku a vyjadrenie prepravcu, poškodeného a pod

Čl. 3 Spôsob a postup pri uplatnení reklamácie     

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v podnikovej predajni TATRACHEMA, v. d., Bulharská 40, 91701 Trnava, alebo listom so všetkými náležitosťami na uvedenej adrese, prípadne emailom: urk@tatrachema.sk , ďalšie informácie môže získať na telefónnych číslach 00421-33-5901 198, alebo 00421-33-5901 199.

2. Pre uplatnenie reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný dodať tovar v stave ako je uvedené v Čl. 2 a vypísať reklamačný list, ktorý musí obsahovať:

a./ identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, adresa a číslo telefónu, príp. e-mail,  na ktoré je potrebné podať informáciu o vybavení reklamácie)

b./ typ výrobku a balenie

c./ dátum výroby tovaru

d./ dátum uplatnenia reklamácie

e./ dôvod reklamácie

f/ doklad o nadobudnutí tovaru

3. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru predávajúcim, v rámci ktorého je predávajúci povinný informovať kupujúceho o spôsobe jej vybavenia. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie po dobu, po ktorú bolo potrebné doplniť údaje alebo doklady potrebné k reklamácii.

4. a./ Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( listom zaslaným na adresu predávajúceho s označením „sekretariát“, alebo na email sekretariat@tatrachema.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu (zaslanú listom na adresu predávajúceho s označením „ÚRK“, alebo na email urk@tatrachema.sk ) alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

b./ Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku a) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

c./ Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde sú uvedené aj podrobnejšie podmienky riešenia sporu. (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

d./ Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha veci nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamova

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie ( doba trvania reklamácie sa počíta nasledujúceho dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim). O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný spôsobom uvedeným v reklamačnom liste.

 prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

Čl. 5 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru, alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar ak výkon tohto práva nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky. Kupujúcemu je však zachovaný nárok na náhradu škody.

2. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak kupujúci príjme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej cenníkom predávajúceho.

3. Pri vadách, ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, alebo ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, lebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, má kupujúci právo požadovať vrátenie kúpnej ceny a uhradenie nákladov spojených s reklamáciou.

Dátum účinnosti: 1.2.2016 

Ing. Katarína Tibenská
podpredseda predstavenstva

Ing. Roman Fixek
člen predstavenstva, GR


Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop