BROS háčik proti moliam s vôňou levandule 1ks

08120P

Nový produkt

Účinne chráni oblečenie v šatniach, zásuvkách a šatníkových skriniach pred poškodením moľami. Dodáva vašim odevom čerstvú a príjemnú vôňu. Chráni proti moliam po dobu až 6 mesiacov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

1,33 €s DPH

1,48 €s DPH

-10%

- +

 
Detaily

BROS háčik proti moliam

Závesný hačik, ktorý eliminuje všetky štádiá vývoja mole šatovej - ničí vajíčka, larvy a dospelých jedincov. Účinne chráni oblečenie v komódach, šuplíkoch a šatníkových skriňach pred poškodením molou šatovou.

Návod na použitie

Závesný háčik vyberte z obalu a umiestnite ho do komody, šatníkovej skrine alebo šuplíka. Jeden závesný hačik chráni až 1 m3 priestoru skrine po dobu až 6 mesiacov.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

  
                                    Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervová sústava)
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH208 Obsahuje citronelol, R-(−)-karvon, izohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Prvá pomoc:

Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Uchovávajte oddelene od potravín.

Účinná látka:

metoflutrín 20 mg/háčik (2 g/100 g), geraniol 10 mg/háčik (1 g/100 g)

Obsahuje geraniol, cineol, linalol, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, kumarín

Reg.č.: bio/1422/D/18/CCHLP

Pre všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Výrobca:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Napíšte Váš názor

BROS háčik proti moliam s vôňou levandule 1ks

Účinne chráni oblečenie v šatniach, zásuvkách a šatníkových skriniach pred poškodením moľami. Dodáva vašim odevom čerstvú a príjemnú vôňu. Chráni proti moliam po dobu až 6 mesiacov.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop