Motopur 1 lt

04002

Nový produkt

» emulgovateľný, rozpúšťací, čistiaci prostriedok
» MOTOPUR sa používa na čistenie zaolejovaných častí motorov, súčiastok, podvozkov a odstraňovanie škvŕn.

Viac detailov

3,84 €s DPH

- +

Značka: Motopur

 
Detaily

» emulgovateľný, rozpúšťací, čistiaci prostriedok
» MOTOPUR sa používa na čistenie zaolejovaných častí motorov, súčiastok, podvozkov a odstraňovanie škvŕn.

MOTOPUR
emulgovateľný  rozpúšťací a čistiaci prostriedok

MOTOPUR sa používa na čistenie zaolejovaných častí motorov, súčiastok, podvozkov.

Návod na použitie:

Pred použitím MOTOPUR-u mechanicky odstráňte z čisteného povrchu hrubé nečistoty. MOTOPUR nastriekajte alebo naneste štetcom, nechajte pôsobiť 10-15 minút a opláchnite vodou. Vodu / splašky/ zachytávajte do zbernej nádoby, nevypúšťajte do kanalizačnej siete.

Obsahuje:

petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej;alkoxylovaný,ester kyseliny fosforečnej; poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy-.

Nebezpečenstvo:

Horľavá kvapalina a pary.Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.Okamžite volajte  NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah, obal, zvyšky zmesi a splašky v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

> 30% alifatické uhľovodíky, 5-15% neiónový tenzid, < 5% aniónový tenzid.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.
 

Karta údajov o zložkáchwww.tatrachema.com


Objem: 1 liter

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166


   

                                         Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Motopur 1 lt

» emulgovateľný, rozpúšťací, čistiaci prostriedok
» MOTOPUR sa používa na čistenie zaolejovaných častí motorov, súčiastok, podvozkov a odstraňovanie škvŕn.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (15):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop