Diava classic aero 300 ml - spray

01189P

Nový produkt

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» zvlášť vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

Viac detailov

2,58 €s DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» zvlášť vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

DIAVA spray

-leštiaci prípravok na nábytok

Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej; acetón.

Návod na použitie:

Diavu naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Nebezpečenstvo:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom:pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

15 - 30% alifatické uhľovodíky, parfum:CITRAL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na dne obalu.

Číslo šarže: uvedené na dne obalu.

Vyrobené v EU.

Objem: 300 ml

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Distribútor pre SR:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Núdzové telefónne číslo:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166

UFI: Y160-F077-W00P-41C2


ohen.png pozor.png
             Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Diava classic aero 300 ml - spray

» jemná čistiaca a leštiaca emulzia na nábytok
» zvlášť vhodná na biely a svetlý nábytok, zanecháva ochranný film, príjemne vonia

Napíšte Váš názor

 
Komentáre(1)
21.03.2022

Veľmi dobre

Pekný lesk - tým pádom odporúčam

  • Bol pre Vás komentár užitočný?
  • (0) (0)

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (9):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop