Diava politúra na nábytok ružová 500ml

01027

Nový produkt

Najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku, zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolná voči vode.

Viac detailov

3,30 €s DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» politúra na nábytok
» najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku
» zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolná voči vode

DIAVA politúra

Obsahuje: benzín/ropný/, hydrogenačne odsírený, ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

Návod na použitie:

Diavu politúru naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom.

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Nevyvolávajte zvracanie.Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

>ako 30% alifatické uhľovodíky, parfum:LIMONENE, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

Výrobca:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.: 00421/335 901 111
www.tatrachema.sk

Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
Limbova 5
833 05 Bratislava
tel.č.00421/254774166


ohen.png pozor.png prostredie.png prostredie.png
                                          Nebezpečenstvo

Napíšte Váš názor

Diava politúra na nábytok ružová 500ml

Najpoužívanejší prostriedok na čistenie a leštenie nábytku, zanecháva vysoký dlhotrvajúci lesk, odolná voči vode.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (9):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop