BROS dymovnica na krtkov 3ks

00484PX

Nový produkt

Výrobok uvoľňuje plyn z dymovej patróny. Zachováva si účinnosť až 14 dní po použití. Výrobok nie je určený na chemickú ochranu rastlín. Balenie obsahuje 3ks.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Viac detailov

2,30 €s DPH

- +

 
Detaily

BROS dymovnica na krtkov I

Dymová patróna na odpudzovanie krtkov z domácich športovísk a ciest okolo domov. Účinkuje až 14 dní od použitia. Tento biocídny výrobok nie je prípravkom na ochranu rastlín.

Návod na použitie:

Identifikujte aktívne krtiny a tunely.
Do aktívnej krtiny alebo tunela urobte otvor - z bezpečnostných dôvodov je tento otvor nutné urobiť predtým než podniknete akékoľvek ďalšie kroky.
Zapáľte špičku patróny plameňom (cca 5 - 15 sekúnd).
Intenzívne horiacu patrónu umiestnite do pripraveného otvoru - nedržte horiacu patronu v rukách.
Patróna horí 15 - 30 sekúnd po umiestnení do otvoru.
Potom čo patróna vyhasne a prestane horieť, upchajte otvor trávou a zakryte zeminou tak, aby ste nepoškodili vlastný tunel.
Postup v prípade potreby opakujte.

Pokyny pre bezpečné používanie:

  1. Pre ľahšie zasunutie patróny do otvoru je nutné pred zapálením patróny si otvor vopred pripraviť.
  2. Patrónu umiestnite do otvoru okamžite po jej zapálení.
  3. Patrónu nehaste vodou ani žiadnymi inými látkami.
  4. Nepokúšajte sa plameň sfúknuť.
  5. Vždy používajte ochranné rukavice.

Odporúčaná dávka: 1 dymovnica na 1 obývaný krtinec/chodbu.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Nebezpečenstvo

 

H228 Horľavá tuhá látka.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite piesok
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Nepoužívajte produkt za dažďa! Neotvárajte ošetrené tunely a krtince skôr ako za 3 dni po aplikácii. Vzhľadom k nebezpečnosti ohňa produkt používajte iba na otvorených priestranstvách, v dostatočnej a bezpečnej vzdialenosti od lesov a budov. Pri práci s produktom nejedzte, nepite a nefajčite. V dôsledku nebezpečenstvo otravy je nutné patrónovi zastrčiť do pripraveného otvoru okamžite po jej zapálení. K otrave môže dôjsť v dôsledku vdychovania toxických plynov, ktoré pri horení vznikajú. Látka môže negatívne pôsobiť na ostatné organizmy, ktoré nepotrebujeme likvidovať. Zamedzte kontaminácii pôdy a vody!

Prvá pomoc:

Príznaky otravy produktmi vznikajúcimi pri horení: bolesť hlavy, závraty, tieseň na hrudníku, vracanie, pocit dychovej nedostatočnosti, strata vedomia. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a otrávenú osobu odveďte na čerstvý vzduch. Otrávenú osobu umiestnite na pokojné miesto a chráňte ju pred prechladnutím.

Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody s mydlom.

Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody a vyhľadajte očného lekára.

V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66.

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo zdroja zapálenia. Neskladujte spolu s potravinami, nápojmi a krmivami.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Účinná látka:

geraniol 0,05% (0,05 g/100 g). Obsahuje chlorečnan draselný (V).

Reg.č.: bio/1472/D/16/CCHLP

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale.

Pyrotechnický výrobok kategórie P1 pre užívateľa staršie 18 rokov.

Číslo certifikátu:2333-P1-2333/P/72/2012.

NEQ: 21,3 g.


Distribútor v SR:

BROS SLOVAKIA s.r.o.,
Vadíčovská Cesta 383, Radoľa,
PSČ 023 36,
tel.: +48 61 826 25 12

Výrobca:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Karta údajov o zložkách: www.tatrachema.com

Napíšte Váš názor

BROS dymovnica na krtkov 3ks

Výrobok uvoľňuje plyn z dymovej patróny. Zachováva si účinnosť až 14 dní po použití. Výrobok nie je určený na chemickú ochranu rastlín. Balenie obsahuje 3ks.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Napíšte Váš názor

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (12):

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

DOPRAVA ZDARMA

Nakúpte na našom e-shope v hodnote minimálne 15 EUR a dopravu máte ZDARMA!

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop